De baten

Veiligheid voor het benedenrivierengebied

Door berging van rivierwater in de Deltawateren worden de afvoerpieken in het benedenriviergebied afgetopt. Dit is vooral van belang voor de veiligheid van de grote steden in het Rijnmondgebied en van de Drechtsteden, zeker als hoge rivierafvoeren samenvallen met stormvloed op zee. In het kader van de Planstudie Ruimte voor de Rivier wordt die bergingsfunctie momenteel nader uitgewerkt. Omdat onder normale en lage afvoercondities ook al sprake is van geleidelijke zoet-zout overgangen is in de Deltawateren een robuust estuarien ecosysteem aanwezig, dat aangepast is aan sterk wisselende zoutgehaltes. Zou dit niet het geval zijn, dan zou elke keer als rivierwater geborgen moet worden, grote ecologische schade ontstaan.

Veiligheid voor Antwerpen

Bij extreem hoge waterstanden achter in de Westerschelde kan Westerscheldewater geborgen worden in de Oosterschelde. Dit komt de veiligheid achterin de Westerschelde en vooral die van Antwerpen ten goede. Nadere uitwerking van de Overschelde vindt plaats in het kader van de Lange Termijn Visie Schelde estuarium.

Veiligheid voor het Deltagebied zelf

Het minder hard maken van de grenzen tussen de Deltawateren onderling en tussen de Deltawateren en het land kan een bijdrage leveren aan de veiligheid van het Deltagebied zelf. Zo zal een verbinding tussen de Ooster- en Westerschelde niet alleen de veiligheid van Antwerpen ten goede komen, maar ook de veiligheid van de polders in het oosten langs de Westerschelde. Ook kunnen wellicht, op de langere termijn, verbrede waterkeringen een antwoord zijn op de zeespiegelstijging. Omdat de veiligheid van het Deltagebied randvoorwaarde nummer één is, is hieraan een apart hoofdstuk gewijd.

Ecologie

Estuaria zijn internationaal gezien zeldzame ecosystemen. Internationaal en nationaal zijn ze erkend als waardevol . Herstel van de estuariene condities is alleen al vanuit die optiek winst 8 . Sleutelproces in estuaria is de tweezijdige werking van de getijden vanuit zee in combinatie met de eenzijdige afvoer van rivierwater. Door herstel van dat sleutelproces, de estuariene dynamiek, zullen de estuariene levensgemeenschappen herstellen. Estuariene soorten die nu verdwenen zijn, komen weer terug (b.v. zeegras). Door herstel van de verbindingen nemen de mogelijkheden voor vismigratie drastisch toe. Herstel van de estuariene condities biedt een oplossing voor de ecologische problemen van de Deltawateren (o.m. zandhonger, blauwalgenbloei, overmatige zeesla ontwikkeling). Dit zal niet alleen de natuurwaarde van de Deltawateren verhogen, maar ook ten goede komen aan de economie en de belevingswaarde. Stagnante, afgesloten bekkens met afkalvende oevers, blauwalgenbloei, rottende zeesla en zuurstofloosheid zullen plaatsmaken voor schorren met getijdekreken, zandplaten en slikken, schelpdieren, scholeksters en zeehonden.