Delta wateren

WELKOM

U vindt op deze site informatie over elk deltawater. Informatie over de ontstaansgeschiedenis, de veranderingen van het water na de aanleg van de deltawerken en over de situatie van het water nu.

Deltawateren

De deltawateren in de zuidelijke delta liggen in drie provincies: Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Tot de wateren behoren de Nieuwe Waterweg, Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch, Volkerak-Zoommeer, Grevelingenmeer, Oosterschelde, Binnenschelde, Markiezaatsmeer, Veerse Meer, Voordelta en Westerschelde.

De Delta> Vroeger

Duizenden jaren geleden….
Al duizenden jaren monden de grote rivieren de Rijn, de Maas en de Schelde via het deltagebied uit in de Noordzee. Dat klinkt alsof het gebied al die jaren hetzelfde is gebleven. Niets is minder waar, het gebied is juist voortdurend veranderd omdat de invloed van de zee en de rivieren steeds veranderden. Er waren tijden van méér en van minder afvoer van rivierwater, tijden met een hoge en een lage zeespiegel, tijden met meer of minder stormen. Dit soort factoren beïnvloeden de kracht waarmee bij vloed het zeewater de rivieren binnendringt en hoe groot het verschil is tussen eb en vloed. Die factoren bepalen ook waar en hoeveel slib door de rivieren wordt afgezet in het mondingsgebied. Door die wisselende omstandigheden veranderden door de eeuwen heen eb- en vloedgeulen van loop, ontstonden slikken schorren en platen en verdwenen ze weer.

De invloed van de mens

De rivieren voerden slib aan dat werd afgezet in het mondingsgebied, zo kwamen grote delen van West Brabant en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden boven het gemiddelde zeeniveau te liggen. Mensen vestigden zich in deze gebieden en vanaf de twaalfde eeuw gingen ze aan de slag om land van de zee te winnen. In de zestiende eeuw was men zover dat de ontwikkelde wetenschap en techniek op de bouw van dijken kon worden toegepast. Vanaf toen zijn er vele honderden hectaren intergetijdengebied afgedamd, ingepolderd en ontgonnen voor de landbouw.

Overstromingen

Met het aanleggen van dijken en dammen begon ook de strijd van de mens om de gewonnen gebieden te behouden. In de loop der eeuwen hebben vele stormvloeden en overstromingen weer land aan de zee teruggegeven. Bij de watersnoodramp van 1953 brak 180 km dijk door en kwam 160.000 ha land onder water te staan. Er verloren 1835 mensen het leven. Dat was het moment om te besluiten: dit nooit meer! Het Nederlandse parlement nam in 1957 het Deltaplan aan dat de lage delen van Nederland permanent zou gaan beschermen tegen stormvloeden: alle zeegaten (behalve de Westerschelde) zouden worden afgesloten en de dijken zouden op deltahoogte worden gebracht. Voor meer informatie klik hier.

Het goede van de deltawerken

Na ongeveer dertig jaar was het deltaplan gerealiseerd. De Deltawerken brachten ons in de eerste plaats veiligheid: de kustlijn, het land dat direct aan zee grenst, is door de aanleg van de dammen drastisch verminderd. En er waren andere positieve gevolgen: de dammen werden in het wegennet opgenomen zodat de eilanden bereikbaar werden, dat gaf een impuls aan de economie en zorgde ervoor dat de recreatie tot ontwikkeling kon komen. Door de vorming van de grote zoete wateren (Haringvliet, Hollandsch Diep, Volkerak-Zoommeer) kwam zoet water ter beschikking voor de drinkwatervoorziening en de landbouw. Maar er waren ook negatieve gevolgen.